Tả quân Thánh Nhật Quang-luyện thi violympic toán lớp 8

Tả quân Thánh Nhật Quang-luyện thi violympic toán lớp 8

Dưới bàn tay tái nghệ của nủ sỹ họ Đoàn, một hình tượng Liễu Hạnh cống chúa mang đậm chất nho giáo hon mà vi thế củng bót đi chất đạo giáo phù thuỷ. Tôi không rõ, có phải truyền thuyct Sòng Sơn đại chiến gắn với dòng Nội đạo tràng có sau thòi Đoàn Thị Điểm san định truyền thuyết dân gian thành văn bản Nứ thần Vân Cát, nên Bà không đề cập dến cuộc chiến gíứa Công chúa Liễu Hạnh với 3 vị đạo sỹ dòng họ Trần, nay còn thò ỏ Quảng Xương (Thanh Hoá) hay là đã không lựa chọn chi tiết này, cũng như nhiều tinh cách, chi tiết khác của công chúa Liễu Hạnh “trái” với quan niộm nho giáo của Bà.

>Tham khảo khóa luyện thi violympic toán lớp 8

Truyện kế là vào thố kỷ XVII, ỏ huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), có một ngưòi tên là Trần Toàn dược đức Phật ban cho phép thuật để cứu nhân độ the. ông dạy nhiều học trò, làm được nhiều thành tích kỳ diệu: diệt sài lang, trừ ma quỷ, chủa lành bệnh cho nhà vua. Nhò đó, vua công nhận ông là một vị tổ sư, cho xây dựng trường gọi là trường Nội đạo. Cái tên Nội Đạo tràng có tù đó.

>>Khóa luyện đề ôn thi môn Văn:Xem tại đây

Ông mất. Ba ngưòi con của ông nối nghiệp. Họ cũng được Phật Tròi giúp đõ, sai Bát bộ Kim cương đưa lcn học đạo. Trỏ về, một ngưòi thành Tả quân Thánh Nhật Quang, nguòi thứ hai là Hửu quân Thánh Nguyệt Quang. Người thứ ba là Ngọc Sư, Tiền Quân Thánh. Ba vị này đều có phép thuật cao siêu, chuyên lo việc cứu thé, giúp dân giúp nước.

 

Khi Liễu Hạnh tung hoành đ núi Sòng, vua quan bị thất bại nhiều lần, phái tìm vào làng Tứ Minh (nơi thò các vị thánh Nội đạo tràng) nhờ ba ồng cứu viện. Mấy vị thánh đã giúp vua  Lê      chúa

Trịnh, lập mẹo đánh thắng đưọc Liễu Hạnh. Sau những                 ngày     đại

chiến kinh hoàng khủng khiếp ó núi Sòng, Tiền quân Thánh đã bắt dược Liễu Hạnh. Nhưng cá vua và Tam thánh củng không xủ phạt được. Đức Phật Bà Quan Ằm đã hiện ra, giái cứu cho công chứa con gái của Ngọc Hoàng. Tam Thánh thắng trận trồ về, Liễu Hạnh vẫn được phong thần, ten là Mã Hoàng cồng chúa rồi Chc Thắng đại vương. Nhúng đền thò chứa Liễu được xây dựng lại

Cồng trinh san định cuối cùng về Thánh Mau Liễu Hạnh là Tiên phá dịch ìục cứa tiến sỹ Kiều Oánh Mậu, một nhà nho có uy tín đương thài, soạn năm Duy Tân thứ tu (1905) [1]. Tiên phả dịch ìục dài 775 câu thể thơ lục bát (6/8), có thế được coi là đầy đủ nhất, soạn trên cơ sỏ tổng hợp các truyền thuyết dân gian và các vãn bán của các nhà nho, kế cả văn bản Vân Cát thần nữ của Đoàn Thj Điểm. Toàn bộ Tiên phả dịch ìục được phân ra thành 24 đoạn, được tác giả đặt ten từng đoạn :

 • Mớ đầu : Tiên chúa vói các vị Thánh Bát tủ
 • Đoạn 2 : Bị buộc rời khói thiên đình
 • Đoạn 3 : Tiên Chúa giáng sinh
 • Đoạn 4 : Tiên chúa trưởng thành
 • Doạn 5 : Tròi sinh đôi lứa
 • Đoạn 6 : Buồng hương sóm tối
 • Đoạn 7 : Tưóing nhớ những ngày khó nhọc
 • Đoạn 8 : Dạo choi nơi danh thắng
 • Đoạn 9 : Gặp xú gíả ỏ chùa Thiên Minh
 • Đoạn 10 : Liên ngâm ớ Hồ Tây
 • Đoạn 11 : Hiển linh ớ Phố Cát

 

 • Đoạn 12 : Chứng tích Sùng Sơn
 • Đoạn 13 : Tam cung phụng chỉ
 • Đoạn 14 : Đức Phật Thế Tốn ra tay cứu cáp
 • Đoạn 15 : Quy Phật Tuyết San
 • Đoan 16 : Quy Pháp ớ Tù Minh
 • Đoạn 17 : Lóng yêu nước của Tiên Chúa
 • Đoạn 18 : Bản Triều gia ân
 • Đoạn 19 : Niệm Phật ỏ Hương Son
 • Đoạn 20 : Niệm Phật ỏ Tù Minh
 • Đoạn 21 : Tiên Hưong rộng mờ
 • Đoạn 22 ; Làng Tiên dại hội
 • Đoạn 23 : Linh nghiệm Nam Kỳ
 • 24 : Tổng kết trước sau

Như đã nổi ỏ trên, Tiên phả dịch lục là bản san định thần tích dầy đủ nhát của Thánh Mầu Liễu Hạnh. Ngoài nhiỉng sự kiộn mà Vân Cát thần nữ đã miêu tả thì Kiều Oánh Mậu dă bổ sung các sự kiện sau này hay bản thân tác giá Vân Cát thần nử đã cố ý bỏ qua, như sự kiện cuộc chiến Sòng Sơn giửa Liễu Hạnh côníỊ chúa với các đạo sỹ dòng Nội đạo tràng, Liễu Hạnh công chúa quy y Phật Bà Quan Ầm, cái cớ đế lý giải hiện tường thâm nhập giứa Phật giáo ngoại lai với tín ngưỡng dân gian, tạo ra một mô thúc tôn thò “tiền Phật hậu thánh”, một nét đặc sắc nhắt cúa Phật giáo ổ miền Bắc Việt Nam..

 • Trong kho tàng tư liệu về Thánh Mầu Liễu Hạnh, gần dây các nhà nghiên CIỈU đâ quan tâm nhiều tói các nguồn tư liệu gia phả, ngọc phá của dòng họ Trần, họ Lê. Đó là cuốn Vân Cát Lê gia ngọc phd, tác giá cuốn ngọc phẩ này là nguyền Quốc Trinh (Nguyễn Quốc Khôi), người làng Nguyệt Ánh huyện Thanh Trì, nay thuộc ngoại thành Hà Nội, ông đỗ trạng nguyên nãm 1659, bia cùa ông vần còn ó Nguyệt Ánh, Thanh Trì. ông dã chép gia phá cho dòng họ Lê ở Vân Cát. Ván Cát Lê gia ngọc phả vào năm Vĩnh Tự thứ
 • trước khi ông dỗ trạng nguyên, dài 11 trang, lưu giữ ỏ thư viện Viện Hán Nôm, số hiệu A. 3181.

[1]        Kiều Oánh Mậu, Tiên phá dịch lục, bàn-11 289, Viện Hán Nỏm, Nguyỗn Xuân Diện dịch

và chú thích.

Share This Post

Post Comment